Interesseliste | A/B Rønnebærhaven

A/B Rønnebærhaven

Interesseliste

Rønnebærhavens interesseliste

Rønnebærhavens interesseliste er en fortegnelse over personer, som er interesserede i at få tilbudt en andel/bolig i foreningen. En slags ”køberkartotek”

Reglerne for interesselisten og dens administration er fastlagt i foreningens vedtægter.

Hvordan kommer man på interesselisten?

Personer, som er interesseret i at komme på interesselisten, henvender sig til foreningens bestyrelse og aftaler et møde. På mødet fortæller bestyrelsesrepræsentanter om Rønnebærhaven, og hvad det vil sige at være andelshaver i foreningen, herunder om andelshavernes rettigheder og pligter samt foreningens værdier og aktiviteter.
Herudover vil interesserede få mulighed for at få svar på de spørgsmål, man måtte have og fortælle om baggrunden for, at man ønsker at blive andelshaver i Rønnebærhaven.

Ønsker interesserede på baggrund af mødet fortsat at komme på interesselisten, får de pågældende en kopi af et oplysningsskema (gennemgås på mødet), der i udfyldt stand sendes til bestyrelsen.

Hvordan bruges interesselisten

Når der bliver en ledig andel/bolig, der skal tilbydes personer på interesselisten, tilbyder bestyrelsen den til de personer fra interesselisten, der i det aktuelle tilfælde findes bedst muligt at matche foreningens ønsker til & behov for nye andelshavere.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i følgende (uprioriterede) kriterier:

  • Ønsket om størrelse af bolig set i forhold til husstand.
  • Mulighed for og holdning til at deltage i og bidrage til andelsboligforeningens drift og daglige funktioner, herunder

– bestyrelsesarbejde og
– foreningens møder for andelshaverne.

  • Mulighed for og holdning til at deltage i og bidrage til andelsboligforeningens nød-vendige fællesskab, herunder sociale arrangementer
  • Beboersammensætningen
  • Andelsboligforeningens behov for kompetencer for selv at kunne drive andelsbolig-foreningen i henhold til gældende lov – og regelkrav
  • Længden af perioden på interesselisten

Forhold omkring interesselisten

For at sikre at interesselisten er opdateret, skal personer på listen hvert år i januar bekræfte, at de fortsat ønsker at stå på listen. Det sker ved at sende en e-mail (eller et brev) til bestyrelsens formand, som svar på en reminder, bestyrelsen udsender. Sker det ikke, slettes man automatisk af interesselisten. Der er ikke noget interesselistegebyr.

På hvert års ordinære generalforsamling orienteres om 1) navnene på personerne på foreningens venteliste og interesseliste og 2) de ovenstående regler for administration af interesselisten, som bestyrelsen har fastsat. Det sker i forbindelse med bestyrelsens beret-ning. Således at der er fuld åbenhed om listen og dens administration.